9809.24 Terug
Vooruit 9809.26

Lit: 9809.25

Date: Tue, 25 Aug 1998
From: Roland de Bonth (via <salemans@baserv.uci.kun.nl>)
Subject: Lit: 9809.25: Proefschrift Roland de Bonth over Balthasar Huydecopers 'Proeve'

Proefschrift Roland de Bonth

Op maandag 11 mei 1998 promoveerde Roland de Bonth aan de Katholieke Universiteit Nijmegen tot doctor in de letteren op het proefschrift "De Aristarch van 't Y". De 'grammatica' uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730) (Maastricht: Shaker Publishing BV, 1998; ISBN 90-423-0036-1).

Deze dissertatie telt negen hoofdstukken. Na het inleidende eerste hoofdstuk (blz. 1-21) wordt in het tweede hoofdstuk (blz. 23-29) Huydecopers leven geschetst en worden enkele opmerkingen gemaakt over zijn veilingcatalogus. In het derde hoofdstuk (blz. 31-57) wordt ingegaan op de Proeve van Taal- en Dichtkunde als boek, waarbij onder andere aandacht wordt geschonken aan de opdracht, het voorwoord en de titelgravure. Centraal in het vierde hoofdstuk (blz. 59-111) staan Huydecopers taalkundige en methodologische uitgangspunten. Nadat in hoofdstuk vijf (blz. 113-115) kort wordt stilgestaan bij de achttiende-eeuwse betekenis van de term grammatica, worden in hoofdstuk 6 (blz. 117-154) Huydecopers opvattingen over spelling aan een nader onderzoek onderworpen. In hoofdstuk 7 (blz. 155-365) wordt de informatie besproken die Huydecoper heeft verstrekt over de negen woordsoorten die toentertijd in de Nederlandstalige grammaticale traditie werden onderscheiden. Enkele opmerkingen over syntaxis worden aan de orde gesteld in hoofdstuk 8 (blz. 367-378). De belangrijkste bevindingen van het onderhavige promotie-onderzoek worden samengevat in het negende hoofdstuk (blz. 379-385). Een bibliografie van geraadpleegde werken, een index nominum en een samenvatting in het Engels besluiten het boek.

Van dit proefschrift is nog een aantal exemplaren bij de auteur verkrijgbaar. U kunt het boek bestellen door overmaking van fl. 40,- op bankrekeningnummer 60 13 10 268 t.n.v. R.J.G. de Bonth/I.M. Weekhout CJ te Rotterdam onder vermelding van 'proefschrift'; na ontvangst van het gemelde bedrag zal het boek zo spoedig mogelijk worden toegezonden.


[Dit nummer]